ارتباط با مجموعه

آدرس : اصفهان – خمینی شهر – بلوار آیت الله صهری – جنب پارک پیروزی
تلفن دبیرخانه : 3360384-031
تلفن روابط عمومی : 33606032-031
تلفن همراه مدیریت : 09357783452
آدرس ایمیل : farzaneh1395habashi@gmail.com